Mediation & Advies

Wat is Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA)

Sinds 2007 is iedere werkgever verplicht om in het Arbobeleid aandacht te besteden aan Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Hiermee wordt bedoeld: (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. Deze factoren veroorzaken stress in een arbeidssituatie en daarmee ziekteverzuim. De definitie van ongewenste omgangsvormen is alles wat in de omgang en in de communicatie als ongewenst of kwetsend wordt ervaren en waardoor een medewerker zich niet langer voelt op het werk. Hoe vaak komt het voor?

1 op de 6 mensen heeft te maken met intimidatie, pesten of discriminatie op het werk. 22% van het ziekteverzuim is toe te schrijven aan stress ten gevolge van PSA klachten.

Wat is seksuele intimidatie?

Elke vorm van seksuele toenadering, die als ongewenst worden ervaren. Je kunt denken aan seksueel getinte opmerkingen en blikken, handtastelijkheden, seksueel getinte appjes, proberen te zoenen, vastpakken, aanranding en verkrachting.

Wat is intimidatie?

Intimidatie is een vorm van psychisch en/of fysiek geweld. Door de toon in e-mails, woorden in appjes of door fysieke bedreigingen kun je je niet meer veilig voelen op het werk. Bijvoorbeeld er wordt gedreigd met ontslag of het niet verlengen van je contract of de boodschap wordt afgegeven ‘ik krijg jou nog wel’.

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken.
Er zijn twee vormen van discriminatie:

  • Direct onderscheid: op grond van huidskleur, sekse, leeftijd, geloof, seksualiteit, handicap;
  • Indirect onderscheid: als een neutrale regel of handelswijze gevolgen heeft voor een individu of groep mensen.

 

Wat is pesten?

Bij pesten gaat het om herhaling van negatief gedrag door collega’s of een leidinggevende waartegen iemand zich niet (meer) verdedigen kan. Dat kan verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn. Denk hierbij aan bespotten, negeren, buitengesloten worden, roddelen, het belemmeren in het werk door bijvoorbeeld informatie achter te houden, slaan, duwen, schelden. De kosten van pesten op de werkvloer in Nederland wordt geschat op meer dan 2 miljard euro per jaar (TNO).

Wat is agressie en geweld?

Van agressie en geweld is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Denk hierbij aan schreeuwen, schelden, vernederen, treiteren, stalken, schoppen, verwonden, bijten, diefstal van eigendommen, wapengebruik etc.

Als je (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld ervaart op jouw werkplek, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van jouw organisatie. De vertrouwenspersoon is er voor jou!

Wat is integriteit?

Integriteit is lastig te definiëren, het wordt omschreven als de goede dingen doen (handelen) en het goed doen (gedrag). Je rug rechthouden bij verleidingen en weerstand en je houden aan regels en afspraken. Het gaat om betrouwbaarheid en het kunnen verantwoorden van de gemaakte keuzes, daarbij recht doen aan ieders rechten, belangen en welzijn door consequent te handelen op de afgesproken sociale en ethische normen in de organisatie. Integriteit kan geschonden worden door bijvoorbeeld diefstal, machtsmisbruik, rollen die onverenigbaar zijn, wangedrag in de vrijetijd,

Wanneer schakel je de vertrouwenspersoon in voor zaken aangaande integriteit?

In juli 2016 is de Wet voor klokkenluiders ingesteld. Deze wet verplicht een werkgever om een klokkenluidersregeling oftewel een regeling misstanden op te stellen. De werkgever is dus verplicht om een veilige integere werkplek te creëren voor de medewerkers. In de regeling misstanden is opgenomen dat medewerkers recht hebben op professionele ondersteuning van een vertrouwenspersoon Integriteit en op bescherming van benadeling, zoals ontslag, niet verlengen van het dienstverband. 

Neem contact op