Mediation & Advies
 

Privacyverklaring LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 oktober 2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

De Haart Mediation & Advies gevestigd te 3071 MC Rotterdam aan de
Kraaijvangerstraat 28, KvK nummer 24436902,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw H. de Haart MBA,
LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon.

De Haart Mediation & Advies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
De Haart Mediation & Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden
De Haart Mediation & Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat De Haart Mediation & Advies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan De Haart Mediation & Advies persoonsgegevens uitwisselen. De Haart Mediation & Advies kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer De Haart Mediation & Advies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. De Haart Mediation & Advies zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
De Haart Mediation & Advies zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de melding te begeleiden en te gebruiken voor een geanonimiseerd jaarverslag.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Bij het bezoeken van de website De Haart Mediation & Advies geeft u toestemming om cookies te verzamelen.

Uw rechten
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

De Haart Mediation & Advies t.a.v. H. de Haart MBA
Kraaijvangerstraat 28, 3071 MC Rotterdam.
M. 06-40308024 E-mail. info@dehaartmediation.nl

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
De Haart Mediation & Advies kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Actueel