Mediation & Advies

Conflicthantering

Een definitie van conflicthantering is het kunnen omgaan met belangentegenstellingen met een grote emotionele lading en die op een tactvolle wijze kunnen hanteren en oplossen.

De Haart Advies is naast mediation actief in klachtencommissies, als LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon en als trainer.

Bij een onafhankelijke klachtencommissie heeft een medewerker de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen als diegene ongewenste omgangsvormen ondervindt op de werkplek. Vaak zal de medewerker eerst contact opnemen met de vertrouwenspersoon om de onveiligheid informeel te bespreken en op te lossen.

Externe vertrouwenspersoon

Sinds 2017 is De Haart Advies in te huren als LVV gecertificeerd externe Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit. LVV staat voor de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. De Haart Advies is als externe vertrouwenspersoon aangesteld bij zo’n 30 organisaties.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Er zijn drie hoofdtaken te onderscheiden van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (functieprofiel vertrouwenspersoon LVV):

  1. Opvangen, begeleiden en informeren van de medewerker die last heeft van ongewenste omgangsvormen of fraude, diefstal of niet integer gedrag en dit wil melden;
  2. Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie over de werkwijze van de vertrouwenspersoon en de klachtenregeling die de werkgever hanteert;
  3. Adviseren van bestuur en management over hoe om te gaan met meldingen en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Hélène de Haart heeft in het werkverleden ervaring opgedaan als beleidsadviseur, programmamanager, procesbegeleider, gastdocent, trainer en coach en gebruikt deze kennis en vaardigheden in het uitoefenen van de functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen & integriteit.
De combinatie van mediation en vertrouwenswerk (De Haart Mediation & Advies) werkt aanvullend op elkaar maar ook afwisselend. Als mediator sta je neutraal en onpartijdig tussen partijen en als vertrouwenspersoon sta je de melder bij. In de conflictoplossing wordt uiteraard gebruik gemaakt van de mediationvaardigheden.

Waarom een vertrouwenspersoon?

De Arbowet heeft regelgeving opgesteld voor de werkgever om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. De werkgever is verplicht om te zorgen dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving werken. Als werkgever dient u aandacht te besteden aan de Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA), sinds 2007 een onderdeel van de Arbowet. De werkgever voert beleid op het voorkomen en beperken van PSA door een  klachtenregeling op te stellen om ongewenste omgangsvormen en/of integriteit tegen te gaan. Gekoppeld aan zo’n klachtenregeling wordt door de Inspectie SZW vaak het advies gegeven om een vertrouwenspersoon aan te stellen, omdat de Inspectie SZW de aanstelling van een vertrouwenspersoon als onderdeel ziet van adequaat PSA beleid.

2022 ― het jaar van het ongewenst gedrag ―

Het jaar 2022 kan met recht het jaar van het ongewenst gedrag genoemd worden. Het begon in januari met the Voice, PvdA, D66, Ajax (seksuele intimidatie), de documentaire “de blauwe familie” (discriminatie bij de politie), VOLT, de Tweede Kamer (intimidatie)  en eindigde met Ministerie van Buitenlandse Zaken (racisme), DWDD en Studio Sport (intimidatie).

LVV heeft in 2017 heeft de LVV, tijdens de #ME TOO berichtgeving, de vraag gesteld aan het kabinet of de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht gesteld kan worden. De Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen (LVV) wil graag de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht zien, omdat maar 51% van de organisaties een vertrouwenspersoon hebben aangesteld en de vertrouwenspersoon niet altijd goed beschermd is. De staatssecretaris heeft in juni 2018 gemeld dat zij de vertrouwenspersoon niet wettelijk verplicht wil stellen omdat zij van mening is dat een organisatie bewust moet kiezen voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
De inspectie SZW (2018) is van mening dat de vertrouwenspersoon een belangrijke rol kan spelen in de uitvoering van het PSA-beleid om stress en ziekteverzuim te voorkomen. In de toetsing van organisaties op de Arbowet en PSA wordt dit dringend geadviseerd. In een #ME TOO discussie is volgens Inspecteur-generaal Marc Kuipers van de Inspectie SZW het hebben van een vertrouwenspersoon absoluut noodzakelijk. (Arbo, 2018)
In januari 2023 zal opnieuw gesproken worden in de Tweede Kamer over de wettelijke verplicht stelling van de vertrouwenspersoon.

Neem contact op