Mediation & Advies
 
ADVIES

 

Conflicthantering

De Haart Advies heeft de focus gelegd op conflicthantering. Een definitie van conflicthantering is het kunnen omgaan met belangentegenstellingen met een grote emotionele lading en die op een tactvolle wijze kunnen hanteren en oplossen.

De aanleiding voor deze focus was de deelname als commissielid, van 2014 tot 2017, aan de klachtencommissie voor medewerkers bij het IJsselland Ziekenhuis. Bij zo’n onafhankelijke klachtencommissie heeft het personeel de mogelijkheid om een klacht in te dienen als zij ongewenste omgangsvormen ondervindt op de werkplek. Maar vooraf aan het indienen van een klacht kunnen medewerkers in organisaties en/of bedrijven hun gevoel van onveiligheid bespreken met een vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon

In 2017 heeft De Haart Advies de rol van externe vertrouwenspersoon toegevoegd aan haar praktijk en is ze sindsdien in te huren als LVV gecertificeerd Externe Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit. LVV staat voor de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.

Inmiddels is De Haart Advies als externe vertrouwenspersoon aangesteld bij Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel, Veiligheidsregio Rotterdam, Pensioenfonds Vervoer, Scolix, Stichting PCBO, Diabeter.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Er zijn drie hoofdtaken te onderscheiden van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (functieprofiel vertrouwenspersoon LVV):

  1. Opvangen, begeleiden en informeren van de medewerker die last heeft van ongewenste omgangsvormen of fraude, diefstal of niet integer gedrag en dit wil melden;
  2. Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie over de werkwijze van de vertrouwenspersoon en de klachtenregeling die de werkgever hanteert;
  3. Adviseren van bestuur en management over hoe om te gaan met meldingen en het voorkomen van ongewenst gedrag.

De Haart Advies heeft in het verleden ervaring opgedaan als beleidsadviseur, procesbegeleider, gastdocent, trainer en coach en gebruikt deze kennis en vaardigheden in het uitoefenen van de functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen & integriteit.

De combinatie van mediation en vertrouwenswerk (De Haart Mediation & Advies) werkt aanvullend op elkaar maar ook afwisselend. Als mediator sta je neutraal en onpartijdig tussen partijen en als vertrouwenspersoon sta je de melder bij. In de conflictoplossing wordt uiteraard gebruik gemaakt van de mediationvaardigheden.

Waarom een vertrouwenspersoon?

De Arbowet stelt regels voor de werkgever om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. Met andere woorden, de werkgever is verplicht om te zorgen dat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving werken. Als werkgever dient u aandacht te besteden aan de Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA), sinds 2007 opgenomen in de Arbowet, dat betekent dat de werkgever beleid voert op het voorkomen en beperken van PSA. De werkgever stelt bijvoorbeeld een klachtenregeling op die vaak gepaard gaat met een gedragscode om ongewenste omgangsvormen en/of integriteit tegen te gaan. Gekoppeld aan zo’n klachtenregeling wordt door de Inspectie SZW vaak het advies gegeven om een vertrouwenspersoon aan te stellen, omdat de Inspectie SZW de aanstelling van een vertrouwenspersoon als onderdeel ziet van adequaat PSA beleid.

Najaar 2017 heeft de LVV, tijdens de #ME TOO berichtgeving, de vraag gesteld aan het kabinet of de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht gesteld kan worden. De Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen (LVV) wil graag de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht zien, omdat maar 51% van de organisaties een vertrouwenspersoon hebben aangesteld en de vertrouwenspersoon niet altijd goed beschermd is. De staatssecretaris heeft in juni 2018 gemeld dat zij de vertrouwenspersoon niet wettelijk verplicht wil stellen omdat zij van mening is dat een organisatie bewust moet kiezen voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Spijtig dat de staatssecretaris het niet wettelijk verplicht heeft gesteld, omdat de wettelijke verplichting meer zwaarte zou geven aan de functie vertrouwenspersoon zowel voor de werkgever als voor de vertrouwenspersoon. Wel is de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2018) van mening dat een vertrouwenspersoon een belangrijke rol kan spelen in de uitvoering van het PSA-beleid om stress en ziekteverzuim te voorkomen. In de toetsing van organisaties op de Arbowet en PSA wordt dit dringend geadviseerd. In een #ME TOO discussie is volgens Inspecteur-generaal Marc Kuipers van de Inspectie SZW het hebben van een vertrouwenspersoon absoluut noodzakelijk. (Arbo, 2018)

Wat is Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA)

Sinds 2007 is iedere werkgever verplicht om in het Arbobeleid aandacht te besteden aan Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Hiermee wordt bedoeld: (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. Deze factoren veroorzaken stress in een arbeidssituatie en daarmee ziekteverzuim. De definitie van ongewenste omgangsvormen is alles wat in de omgang en in de communicatie als ongewenst of kwetsend wordt ervaren en waardoor een medewerker zich niet langer voelt op het werk. Hoe vaak komt het voor?

Wat is seksuele intimidatie?

Elke vorm van seksuele toenadering, die als ongewenst worden ervaren. Je kunt denken aan seksueel getinte opmerkingen en blikken, handtastelijkheden, seksueel getinte appjes, proberen te zoenen, vastpakken, aanranding en verkrachting.

Wat is intimidatie?

Intimidatie is een vorm van psychisch en/of fysiek geweld. Door de toon in e-mails, woorden in appjes of door fysieke bedreigingen kun je je niet meer veilig voelen op het werk. Bijvoorbeeld er wordt gedreigd met ontslag of het niet verlengen van je contract of de boodschap wordt afgegeven ‘ik krijg jou nog wel’.

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken.
Er zijn twee vormen van discriminatie:

  • Direct onderscheid: op grond van huidskleur, sekse, leeftijd, geloof, seksualiteit, handicap;
  • Indirect onderscheid: als een neutrale regel of handelswijze gevolgen heeft voor een individu of groep mensen. Bv.: bij het niet toelaten van een blindengeleide hond, maakt het restaurant indirect onderscheid op grond van een handicap. (blindheid)

 

Wat is pesten?

Bij pesten gaat het om herhaling van negatief gedrag door collega’s of een leidinggevende waartegen iemand zich niet (meer) verdedigen kan. Dat kan verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn. Denk hierbij aan bespotten, negeren, buitengesloten worden, roddelen, het belemmeren in het werk door bijvoorbeeld informatie achter te houden, slaan, duwen, schelden.

Wat is agressie en geweld?

Van agressie en geweld is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Denk hierbij aan schreeuwen, schelden, vernederen, treiteren, stalken, schoppen, verwonden, bijten, diefstal van eigendommen, wapengebruik etc.

Als je (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld ervaart op jouw werkplek, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van jouw organisatie. De vertrouwenspersoon is er voor jou!

Wat is integriteit?

Integriteit is lastig te definiëren, het wordt omschreven als de goede dingen doen (handelen) en het goed doen (gedrag). Je rug rechthouden bij verleidingen en weerstand en je houden aan regels en afspraken. Het gaat om betrouwbaarheid en het kunnen verantwoorden van de gemaakte keuzes, daarbij recht doen aan ieders rechten, belangen en welzijn door consequent te handelen op de afgesproken sociale en ethische normen in de organisatie. Integriteit kan geschonden worden door bijvoorbeeld diefstal, machtsmisbruik, rollen die onverenigbaar zijn, wangedrag in de vrijetijd,

Wanneer schakel je de vertrouwenspersoon in voor zaken aangaande integriteit?

In juli 2016 is de Wet voor klokkenluiders ingesteld. Deze wet verplicht een werkgever om een klokkenluidersregeling oftewel een regeling misstanden op te stellen. De werkgever is dus verplicht om een veilige integere werkplek te creëren voor de medewerkers. In de regeling misstanden is opgenomen dat medewerkers recht hebben op professionele ondersteuning van een vertrouwenspersoon Integriteit en op bescherming van benadeling, zoals ontslag, niet verlengen van het dienstverband etc. De vertrouwenspersoon luistert en staat bij;
De vertrouwenspersoon adviseert, verwijst door en helpt bij een passende oplossing en doet niets zonder toestemming van de melder.

 

Neem contact op met De Haart Mediation & Advies

Actueel